O szkole

   Publiczne Gimnazjum w Rogolinie (miejscowość oddalona o 1 km od Radzanowa) zostało powołane Uchwałą Nr II/13/99 Rady Gminy w Radzanowie. Początkowo jego siedzibą był dotychczasowy budynek szkoły podstawowej, ale ze względu na sukcesywny wzrost liczby uczniów władze gminy podjęły decyzję o rozbudowie szkoły. Rozbudowa i wyposażenie przebiegało w dwóch etapach: jedną część oddano w 2000 r., drugą – w 2001. W uroczystym oddaniu budynku w ręce dyrektora, nauczycieli i uczniów uczestniczył wójt gminy Radzanów p. Wiesław Gajda, Rada Gminy z przewodniczącym p. Jerzym Stępniakiem, Starosta powiatu białobrzeskiego p. Andrzej Wiśniewski, przedstawiciele radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty , zastępca dyrektora p. Janusz Małkowski, wizytator, p. Beata Pajkert, proboszcz parafii, ks. Bogdan Rosiewicz, burmistrzowie i wójtowie z powiatu białobrzeskiego, prezes Banku Spółdzielczego, p. Wiesława Popiel, wykonawcy inwestycji: dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Radomiu, p. Tadeusz Milczarski, kierownik budowy, p. Jerzy Michalski oraz dyrektorzy szkół z gminy Radzanów. Inwestycję wykonano „pod klucz” w ciągu 4 miesięcy. Środki na nią pochodziły z budżetu gminy. Cała inwestycja kosztowała 390 tys. złotych. Uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowych salach dydaktycznych. Specjalnie na tę okoliczność dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Białobrzegach p. Stanisław Śledź oraz poeta Ziemi Białobrzeskiej p.  Henryk Morawski napisali hymn dla gimnazjum i szkoły podstawowej w Rogolinie.

   Publiczne Gimnazjum w Rogolinie, jako jedyna szkoła w powiecie białobrzeskim, otrzymała w 2003 r. tytuł „Szkoła z Klasą”. Udało się to osiągnąć dzięki aktywnym działaniom wszystkich nauczycieli i większości uczniów, poprzez realizację ciekawych zadań, co urozmaiciło codzienną pracę. 

   Społeczność Publicznego Gimnazjum przystąpiła również do programu SUS (Szkoły Uczące Się) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Udział w programie pomógł dokonać samokontroli  i wpłynął na poprawę jakości pracy. W ramach programu dokonaliśmy samooceny pracy szkoły. Jednym z działań szkół uczących się jest wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami dobrej praktyki. Gimnazjum na konferencji pt. „Wyzwania” w dniach 2 – 3 grudnia 2005r. przedstawiło dwa przykłady dobrej praktyki stosowanej w szkole: 

• Popularyzacja samooceny – arkusz analizy pracy własnej nauczyciela i szkoły (p. Anna Fatek).

• Wywiadówka inaczej. Partnerska współpraca z rodzicami  (p.Edyta Sztyler). 

W gimnazjum realizowane były różne programy:

• „Młodzi głosują” – gimnazjaliści pod opieką p. Natalii Wolszakiewicz zorganizowali młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzili wybory parlamentarne i prezydenckie 2005, poznawali w praktyce procedury demokratyczne i ich znaczenie.

• „Śladami przeszłości” – uczniowie pod kierunkiem p. Natalii Wolszakiewicz odkrywali  i poznawali zabytki  przeszłości.

• „Młodzi obywatele działają” – jest to program, który umożliwia młodym ludziom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym i szkolnym oraz podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej i innych młodych ludzi. Uczniowie wraz z p. Tomaszem Celuchem zrealizowali projekt „Zebra – poprawa bezpieczeństwa przy szkołach”.

• „Czytające szkoły” – w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Program koordynowała p. Beata Jaworska.

• „Moja szkoła w Unii Europejskiej” – program edukacyjny Komitetu Integracji Europejskiej – koordynatorem był p. Paweł Neska.

   Dzięki staraniom p. Edyty Sztyler, w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów, w szkole powstał SzOK (Szkolny Ośrodek Kariery) sfinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Doradca zawodowy pomaga uczniom w zaplanowaniu życiowej drogi zawodowej. Jest to ogromna pomoc i ułatwienie dla młodych ludzi, którzy zwykle, kończąc gimnazjum, mają problem z właściwym wyborem dotyczącym dalszego kształcenia.

   Szkoła brała udział w Pakiecie Wrześniowym – był to program zajęć pozalekcyjnych dla gimnazjalistów, stworzony przez Fundację Komandor, promujący nowoczesną przedsiębiorczość, realizowany z wykorzystaniem komputerów i internetu, kreujący aktywne postawy wśród młodzieży. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela prowadzili ciekawe lekcje multimedialne. Pani  Edyta Sztyler prowadziła  również (jako nauczyciel muzyki) pozalekcyjne zajęcia chóru i zespołu wokalno–muzycznego. 

   Gimnazjum w Rogolinie posiada dwie  pracownie komputerowe. Jedna z nich, otrzymana w ramach projektu MENiS „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, to nowoczesna pracownia internetowa z wysokiej jakości sprzętem: 10 stanowiskami dla uczniów, serwerem, laptopem, rzutnikiem, drukarką laserową, skanerem. Wykonano w niej instalację elektryczną, zakupiono meble, krzesła obrotowe, przeszkolono nauczycieli. Założono również stałe łącze internetowe, monitoring i alarmy. Korzystając z pracowni, uczniowie doskonalą swoje umiejętności.. 

   Na wysokim poziomie pracuje biblioteka szkolna. Jest to nowoczesna, skomputeryzowana pracownia (program MOL 2000+). Uczniowie posiadają elektroniczne karty czytelnika, sukcesywnie i systematycznie poszerzany jest księgozbiór. Biblioteką opiekuje się p. Iwona Iwańczyk.

   W szkole naucza się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka rosyjskiego. Naukę języków obcych ułatwia nowoczesne laboratorium językowe. 

   Przy Publicznym Gimnazjum działa I Drużyna Harcerska Ziemi Radzanowskiej, która powstała w październiku 2003 roku  pod komendą dh Tomasza Celucha. Jej działalność skoncentrowana jest na kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich. Harcerze pełnią honorową wartę przy pomniku Dionizego Czachowskiego i mogile Macieja Pruszkowskiego - ppor. Wojska Polskiego. Przed Bożym Narodzeniem roznoszą Betlejemskie Światełko Pokoju do różnych instytucji w gminie. Harcerze uczestniczą w akcjach charytatywnych, np.: kwesta na rzecz Białobrzeskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Caritas Diecezji Radomskiej (świetlice socjoterapeutyczne).

   Brali także udział w wielu działaniach organizowanych przez Chorągiew Mazowiecką, m.in. XIV Mazowiecki Festiwal Piosenki Harcerskiej, Harcerska Gra Terenowa, IV Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Radomskiego, akcja „Pogodne Lato”.

   Uczniowie gimnazjum biorą aktywny udział w życiu sportowym powiatu białobrzeskiego i regionu radomskiego. Biorą udział w licznych rozgrywkach sportowych. Szczególne sukcesy osiągają w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka ręczna, piłka koszykowa oraz w lekkiej atletyce. Szkoła umożliwia systematyczne wyjazdy na basen, zorganizowano zajęcia aerobiku.

 

   W szkole działa prężnie Samorząd Uczniowski. Jego członkowie aktywnie włączają się w życie szkoły i środowiska. Uczestniczą w organizowaniu uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych („Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, kwesta na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom „Dar serca” oraz na rzecz Białobrzeskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) i imprez środowiskowych. Co dwa lata przeprowadzane są demokratyczne wybory do samorządu, a corocznie Dzień Otwarty szkoły. W 2000 roku samorząd zorganizował II Zjazd Samorządów Uczniowskich z gimnazjów powiatu białobrzeskiego. Głównym celem spotkania była integracja młodzieży oraz poznanie ciekawych miejsc Ziemi Radzanowskiej. Szczególna atmosfera spotkania pozostała w pamięci wszystkich uczestników. 

 

       Szkoła w środowisku lokalnym pełni funkcję ośrodka kultury, przygotowuje uroczystości i imprezy dla środowiska: montaże poetycko – muzyczne („Jesienna zaduma”, „Wiosna, ach to ty…”, koncerty kolęd i pastorałek, koncerty poświęcone sławnym ludziom – biskupowi Janowi Chrapkowi, papieżowi Janowi Pawłowi II i inne). Społeczność szkolna bierze również udział w uroczystościach na rzecz środowiska, m.in. 85-lecie Straży Pożarnej w Radzanowie, Jubileusz 50-lecia par małżeńskich, gminne festyny.

   Szkole nie są obce również zagadnienia związane z ekologią, ochroną środowiska i przyrody. Uczniowie pod kierunkiem p. Marzeny Pruszkiewicz zrealizowali projekt pt. Ochrona środowiska w mojej gminie a prawo Unii Europejskiej. Biorą udział w różnorodnych działaniach proekologicznych: ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”, ogólnopolska akcja ekologiczna „Komputery za tonery”, organizowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego „Zbiórka Makulatury”. 

   Wychodząc naprzeciw trudnościom finansowym, z jakimi boryka się współczesna oświata, od kilku lat nauczyciele i uczniowie gimnazjum specjalizują się w pisaniu i realizacji projektów edukacyjnych. Pozyskują w ten sposób dodatkowe fundusze na rozwijanie swoich zainteresowań i wzbogacanie oferty edukacyjnej placówki. Najważniejsze projekty to: „Ścieżkami historii, legend i tradycji Ziemi Radzanowskiej”, „Rowerem przez gminę Radzanów”, „SzOK w Rogolinie”, „Piorunochron”, „Sztuka Angielskiej Rozmowy”, „Zebra”, „Plan na sukces”, „W pogoni za przeszłością”. 

Warto zwrócić uwagę na projekt „Ścieżkami historii, legend i tradycji Ziemi Radzanowskiej” realizowany w ramach programu „Równać szanse 2003 – Szkoły aktywne” administrowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Na napisany projekt gimnazjum otrzymało dotację w wysokości 8 000 zł. Projekt napisany przez grupę nauczycieli dotyczył dziedzictwa kulturowego gminy Radzanów. Działania uczniów w ramach tego projektu wzmocniły wśród nich tożsamość regionalną, zrozumieli, że mogą być dumni ze swojego pochodzenia. Finałem działań był rajd zorganizowany 15.05.2004r. wyznaczonym po gminie Radzanów szlakiem turystycznym. Projekt ten pomógł zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. Wspólny sukces uczniów i nauczycieli zachęcił do podejmowania w przyszłości podobnych przedsięwzięć.

   W ramach projektu „Sztuka Angielskiej Rozmowy” oraz przy pomocy środków Rady Rodziców w gimnazjum powstała nowoczesna pracownia językowa. Umożliwia ona uczniom indywidualny kontakt z nauczycielem, pomaga w samodzielnej nauce języków obcych. W pracowni przeprowadzono cykl dodatkowych zajęć nie tylko dla uczniów gimnazjum, ale także szkół podstawowych z terenu gminy i dla absolwentów. Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy z klas językowych i neative speakera.. W ramach projektu uczniowie gimnazjum spotkali się z przedstawicielami Ambasady Brytyjskiej w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie. Młodzież uczestniczyła również w lekcji o Unii Europejskiej prowadzonej przez pracowników i trenerów Centrum Informacji Europejskiej. Projekt „Sztuka Angielskiej Rozmowy” z pewnością przyczynił się do uświadomienia sobie potrzeby nauki języków obcych.

   Pracownia językowa i  pomoce dydaktyczne ułatwią naukę języków obcych w gimnazjum.

Dzięki tym projektom uczniowie mogli obserwować pracę redakcji „Słowa Ludu”, zobaczyć pracę Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, odwiedzać muzea, brać udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów, m.in. dziennikarskich, teatralnych, językowych, tanecznych, poznać dokładniej historię i tradycje swojego regionu, doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim. 

Uczestniczyli w spotkaniach z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Wszystko to dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, władz gminy, pozyskanym sponsorom, ale przede wszystkim dzięki chęciom i kreatywności uczniów gimnazjum. 

   Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie, Publiczna Biblioteka Gminna, Policja, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja Pomocy Dzieciom „Dar Serca”, Białobrzeskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Komandor”, Caritas Diecezji Radomskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu.

   Gimnazjum to szkoła, która stała się symbolem nowego systemu edukacji. Nie ma i nie może być recepty na dobrą szkołę. Tworzą ją ludzie, którzy w niej pracują, uczniowie, którzy w niej zdobywają wiedzę, przyjaciele, którzy jej pomagają. Publiczne Gimnazjum w Rogolinie podnosi standardy nauczania i uczenia się z wykorzystywaniem nowoczesnych metod i technik, upowszechnia model szkoły otwartej, efektywnie współpracuje z domem i integruje się ze środowiskiem lokalnym, tworzy pozytywny klimat nauki sprzyjający odnoszeniu sukcesów, wzbogaca i unowocześnia bazę oświatową, tworzy tradycję szkoły. Dewizami pracy gimnazjum są:

„Uczeń doceniony, dowartościowany stara się sięgać po więcej i więcej z siebie dawać” 

„Żyj godnie, bądź uczciwy, szanuj drugiego człowieka i bądź dumny ze swego pochodzenia”.

 

 

WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

 

Nadanie imienia szkole

   26 maja 2008r. – W Publicznym Gimnazjum w Rogolinie odbyła się uroczystość nadania imienia szkole  Obrońców Ziemi Radzanowskiej. Wraz z przyjęciem imienia szkoła wzbogaciła się o sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar dyrektorowi szkoły  - p. Edycie Sztyler, jako symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Przedstawiciele społeczności szkolnej: uczniowie, rodzice i nauczyciele złożyli uroczystą przysięgę, ślubując troskę o honor i dobre imię szkoły, a także dochowanie wierności sztandarowi. Inspiracją dla szkoły stała się uroczystość 144 rocznicy Bitwy Radzanowskiej, która miała miejsce 26 maja 2007 roku w lesie smardzewskim przy mogile powstańców styczniowych.

   Uczniowie pielęgnują mogiły Bohaterów – Obrońców Ziemi Radzanowskiej. Okazują pamięć poległym w obronie kraju.

   Gimnazjaliści pod kierunkiem nauczycieli przygotowali montaż słowno – muzyczny, którego myślą przewodnią stały się słowa prymasa 1000 – lecia Stefana Wyszyńskiego. „Naród jest jak mocne drzewo, które podcinane w swych korzeniach wypuszcza nowe…”

   Kulminacyjnym punktem uroczystości było symboliczne wbijanie imiennych gwoździ do tablicy pamiątkowej przez ofiarodawców szkoły. Publiczne Gimnazjum w Rogolinie przyjęło zaszczytne imię Obrońców Ziemi Radzanowskiej a wraz z nim sztandar – symbol najwyższych wartości: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

 

Jubileusz dziesięciolecia gimnazjum

   25. 09. 2009r. społeczność gimnazjum świętowała jubileusz dziesięciolecia istnienia gimnazjum. Uroczystość połączona była z realizacją projektu: „Katyń – ocalić od zapomnienia”, który miał na celu upamiętnienie ofiar Katynia. Gościem honorowym była p. Zdzisława Śledź – córka zamordowanego w Katyniu przez NKWD starszego aspiranta Jana Gajosa, który w 1939 roku pełnił służbę w Radzanowie. Dla uhonorowania starszego aspiranta posadzono podarowany przez Nadleśnictwo Dobieszyn Dąb Pamięci. Odsłonięto tablicę pamiątkową na placu szkolnym, wystawiono wartę honorową, złożono kwiaty.      

   II część uroczystości stanowiły obchody dziesięciolecia gimnazjum. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną poświęconą minionym latom szkolnym.

 

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Działaj lokalnie  Centrum Edukacji Obywatelskiej  Młody Obywatel  mFundacja  Szkoła z klasą 2.0

Mazowsze serce Polski  Kapitał Ludzki  Europejski Fundusz Społeczny

mFundacja  Cybernauci  Wolne Lektury